ikmec

خرید اختراع


امتیاز دهید نظرات شما زمان انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ , آخرین بروز رسانی: ۶ روز گذشته

🔷 خرید اختراع | فهرست PDF :
🌟 ۱- مزایای ثبت اختراع چیست ؟
🌟 ۲- نمودار روند ثبت اختراع
🌟 ۳- اختراعات قابل ثبت !!


قیمت : ۲۳.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


در ایران و کشورهای دیگر اختراعات بسیار زیاده توسط انسان ها انجام‌ میشود.

در خیلی موارد این اختراع ها توسط افراد پولدارتر دزدیده میشود و‌به اسم‌ خود ثبت میکنند
در بعضی موارد هم‌ به دلیل عدم آگاهی اختراعات هرگز ثبت نمیشود.

خرید اختراع کانون خرد ماندگار ایران : ما به اندازه خودمان خواستیم با این مقاله نحوه ثبت اختراع را در اختیارتان بگذاریم که آموزش‌ ببینید و‌ اگر اطرافیانتان اختراعی کرده و‌ دسترسی به این مقاله و آموزش‌ ثبتش را ندارد شما به او منتقل کنید.

خیلی از جوان ها و دانشمندان ایرانی بودند و هستند که قابل توجه ای کرده اند اما یا از پس هزینه معرفی آن بر نیامدند و‌ یا اصلا نمیدانستند که چگونه میتوانند این اختراع را معرفی و‌ ثبت کنند.

در روستاها و‌ نقاط دور افتاده بسیاری انسان باهوش و دانشمند هست که سرمایه های یک ملت به شمار میایند اما کسی از آن ها باخبر نمیشود.

چه اختراعاتی که میتواند به بهتر زیستن کمک کند اما در انباری خانه ها فراموش میشود

به امید پیشرفت های بسیار !


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش اختراعخرید اختراع
خرید اختراع

خرید اختراع

من یک اختراع در خصوص مقابله با پدیده وارونگی هوا دارم . نیازمند سرمایه گذاری برای ثبت بین المللی این اختراع هستم . علاقمندان لطفا با من تماس بگیرید .

البته راههایی برای اثر گذاری اختراع در معافیت سربازی وجود دارد ولی مستقیما خرید اختراع برای معافیت از سربازی نمی تواند هزینه ثبت اختراع در ایران موجبات این امر را فراهم آورد. در این میان ما شاهد افرادی بوده ایم که حتی اختراع را خریده اند با قیمتی بسیار بالا ولی اختراع واقعی نبوده و کلاهبرداری شده است.

یعنی با استفاده از تکنیکهای علمی میتونیم در فصل سرد سال که پدیده وارونگی هوا روی میدهد ، آلودگی های سطح شهر را به ارتفاعات بالا هدایت کنیم و سطح شهر را از دود و آلودگی پاک کنیم .


مراحل خرید و انتقال اختراع

در مرحله بعد به اداره ثبت مالکیت معنوی مراجعه می کنیم تا در سابقه ثبتی اختراع مدنظر این تغییرات را ذکر کنیم.

خرید اختراع به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و در قالب یکی از عقود قانون مدنی که صلح نامه متداول ترین آن است اقدام میکنیم.

ابتدائا در یک تنظیم قرارداد نقال و انتقال حق و حدود ثغور آن را مشخص می کنیم. در همان قرارداد تاریخ مراجعه به دفتر اسناد رسمی را مشخص مینماییم.

این تغییر مالکیت و انتقال امتیازات باید در اداره ثبت و روزنامه رسمی خرید اختراع کشور ثبت و منتشر گردد.

در آنجا باید مشخص کنیم دقیقا منظور ما از انتقال چیست ؟ چه حق و چه امتیازی را منتقل می نماییم.


آیا خرید کار راحتی هست ؟

خرید اختراع بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کشور است.

از این رو صاحبان فروش اختراع فکر و ایده و مخترعین می توانند از این فرصت ایجاد شده برای کسب ثروت از ایده ها و اختراعات بهره بگیرند.

دارایی های فکری در این بازار بعد از طی فرآیندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی و با تایید خرید اختراع کمیته عرضه بازار، آگهی شده و مورد معامله قرار می گیرد.

در این بازار تبادل گواهینامه های ثبت اختراع ، طرح های صنعتی، علائم تجاری و… انجام می شود.


فروش اختراع به چه صورت انجام میشود ؟

در ایــن نوشــتۀ مختصــر قصــد داریــم راه هــای قــراردادی انتقــال اختــراع را بررســی کنیــم.

و یکی از مهمترین خرید اختراع مسیر های پیدا کردن سرمایه گذاران و افراد نیازمند اختراع مد نظرمان همان سرچ کلاس بندی در ۱۶۸ بانک اطلاعاتی مرکزی هر کشوری است که بتوانیم چرخه اقتصادی تولیدی هم خانواده

اساســا در بســیاری از مــوارد ایــن انتقــال ممکــن اســت از طریــق شخصی و نهادهــای عمومــی مشــابه (بــرای مثــال از طریــق ســرمایه گذاری خارجــی مســتقیم) صــورت بگیــرد؛ امــا در بســیاری مــوارد بنگاه هــای تجــاری هــم بــه قصــد تولیــد ســود اقــدام بــه انتقــال اختــراع می کننــد.

منظــور از انتقــال اختــراع ایــن اســت کــه شــخص یــا نهــادی کــه یــک فنــاوری و اختــراع خــاص را در اختیــار دارد، بــه طریقــی (قــرارداد یــا دیگــر راه هــای حقوقــی موجــود) ایــن فنــاوری را بــه شــخص یــا نهــادی دیگــر منتقــل کنــد؛ به نحوی کــه گیرنــدۀ اختــراع بــه آن فنــاوری مســلط شــود و بتوانــد ماننــد انتقال دهنــده از آن اســتفاده کنــد.

بــرای انتقــال اختــراع بســته بــه نــوع اختــراع و صنعــت مربــوط یــا شــرایط و خواســته های انتقال دهنــده و انتقال گیرنــده خرید اختراع خودمان را پیدا کنیم و با قیمت گذاری دقیق و حفظ حق و حقوق مالکیت فکری وارد مرحله مذاکره و فروش گردیم یک اختراع بسته به کاربردی بودن، نوآوری، و هزینه های تولید و مواد اولیه ارزش گذاری می گردد . انتقــال اختــراع ممکــن اســت بــه راه هــای گوناگونــی صــورت بگیــرد. راه هــای متفاوتــی وجــود دارد.


به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


هدایت | فال قهوه